Ceník služeb DPS Račetice

platný od 1.1.2018

stanoveno podle vyhlášky 505/2006 §16 odst. 2 písm. a) a b) a zákona č.108/2006 Sb.

Ubytování za lůžko

dvoulůžkový pokoj

Strava

Snídaně,svačina,oběd,

svačina, večeře

Zálohová platba energií elektro,voda,teplo

Paušální platba

za služby klientům

Částka na den

160,- Kč

150,- Kč

60,-Kč

10,-Kč

380,- Kč

Cena 160,- Kč za ubytování je platná pouze pro prvních 6 bytových domů. V dalších 6 bytových domech je v rámci podpory SFRB účtováno nájemné ve výši 120,- Kč/m2.

Částka za měsíc činí: 11 400,- Kč

Příspěvek na péči se do plateb za ubytování a strav nezapočítává, neboť je platbou poskytovateli služeb za sociální služby.

Příspěvek na péči je poskytován státem osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Je určen na zajištění pečovatelské péče, nelze ho tedy použít na zaplacení hygienických pomůcek, regulačních poplatků (za pobyt v nemocnici, za recept, léky, apod.). Nárok na tento příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Žádost o příspěvek na péči lze podat na sociálním odboru úřadu městské části dle trvalého bydliště žadatele. S podáním žádosti vám ráda pomůže naše manažerka sociální péče.

V případě, že klient nemá přiznán příspěvek na péči, musí uhradit výkony pečovatelské péče.

Při ukončení pobytu se vrací alikvotní část z měsíční výše příspěvku na péči státu (městská část - sociální odbor) dle zákona č.108/2006 Sb, §16, odst. 2

Důchod klienta je rozdělen na 15% a 85%.

Z 85%částky je hrazeno ubytování a strava a pokud tato výše nepostačuje, žádáme rodiny našich žadatelů o doplatek.

15% z příjmu má uživatel našich služeb k dispozici na úhradu fakultativních činností a dalších služeb dle osobních přání

(např. osobní nákup, výlet, apod.)

 

 

 

 

Placené fakultativní činnosti

Doprovod na individuální nákup nebo k odbornému lékaři

60,- Kč/hodina

Jízdné osobním služebním vozem dle potřeb uživatele

13,- Kč/km

Jízdné tranzitem dle individuálních potřeb uživatele

16,- Kč/km

Uložení cenností a pojištění cenností

50,- Kč/měsíc

Poplatek za používání  vlastních elektrospotřebičů

50,- Kč/měsíc

Služby na osobní objednávku uživatele
mimo výše uvedené platby

Pedikůra, manikůra

150,- - 200,- Kč/měsíc

Masáže - dle ceníku externího maséra

60,- - 220,- Kč /1 masáž dle typu

Kadeřnice

50,- - 150,- Kč

Úhrada plenkových kalhotek nad limit hrazený pojišťovnou

Dle aktuální spotřeby
a ceníku dodavatele

Denní tisk, časopisy dle přání uživatele

Dle faktury dodavatele


Vratky poplatků
v případě pobytu uživatele na návštěvě u rodiny nebo v době hospitalizace

Za stravu - vrací se částka za potraviny

100,- Kč/den

Celková platba za den činí 450 - 550 Kč

z toho:

za ubytování, základní služby, zálohu na energie a stravu se platí částka 395 Kč (stanoveno dle vyhl. 505/2006 §16 odst. 2 písm. a) a b) a zák. č.108/2006 Sb.)

 

Částka  55 Kč - 155 Kč je příspěvek na provozní náklady.

 

Provozními náklady je myšleno - elektřina, teplo, vodné, provozní režie, údržba, opravy, zvláštní hygiena. (přičemž energie jsou již  částečně hrazeny zálohou        30,-Kč/den a tato záloha podléhá ročnímu vyúčtování).      

Jsou to náklady, na které nedostáváme dotace. Na dotaci od státu není právní nárok. Pokud organizaci příjmy nestačí, žádá o přidělení státní dotace, především na mzdy a odvody sociálního a zdravotního pojištění pro pečující personál. Hrubý odhad jen těchto mzdových nákladů činí cca 15.000.000,- Kč.

Výše uvedené částky jsou právně ošetřeny ve dvou smlouvách, tj. na částku 395 Kč je sepsána Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v DDP v Račeticích. Na částku max.155 Kč je sepsána druhá smlouva, tj. Dohoda o doplatku na provoz. Důvodem vyhotovení dvou smluv na dané částky je, aby byly vedeny zvlášť pro účetnictví.

Příspěvek na péči (PNP) se do těchto plateb nezapočítává.

Z tohoto příspěvku se hradí některé služby, tzn. péče, kterou vykonávají pečovatelky.